Zprávy

Bezpečí našich dětí ve vztahu ke kriminalitě stále v ohrožení!

Ohrožení mládeže kriminálními rizikovými jevy a kriminalitou se stále zhoršuje, nad závažným tématem se zamýšlí i Marek Novák.

Materiály a zjištění Policie ČR a statistiky Ministerstva vnitra za rok 2019 mluví jednoznačně: „Ohrožení mládeže kriminálně rizikovými jevy a kriminalitou se trvale zhoršuje.“ A navíc jsou důležitými zdroji pro kriminální chování vliv rodiny a sociálního prostředí. To je v dnešní době, kdy vlivem koronavirové situace jsou právě rodiny tím klíčovým místem současného života a sociálního rozvoje alarmující. Děti jsou ovlivněny prostředím, ve kterém vyrůstají, ale také prostředím, ve kterém se pohybují on-line, prostřednictvím nespočtu sociálních sítí. 
Pokud můžeme srovnávat naši a evropskou mládež, tak „vedeme“ nad Evropou ve dvou oblastech, a to v pití alkoholu a gamblingu. Důvody jsou jednoduché, alkohol je relativně snadno dostupná droga a výherních automatů máme stále násobně více než v Evropě. O on-line hrách a jejich dostupnosti bychom také mohli situaci obsáhle psát, ale zde stačí říci: jednoduše dostupné, na všech možných platformách, bez nutnosti důkladného ověření totožnosti. 
Kapitolou samou o sobě je pak závislost na informačních a komunikačních technologiích. Mírné snížení užívání omamných a psychotropních látek dětmi a mladistvými ve srovnání s okolními státy, zejména konopí, ale i dalších drog, nemůže pro nás být dobrou zprávou. To především proto, že i tak je tento problém u nás zásadní, a právě v porovnání s okolními státy se stáváme lídry v užívání mladistvými… Přetrvává také násilná trestaná činnost, a i zde vidíme zásadní vliv rodiny a sociálního prostředí. V případě fyzických trestných činů přetrvává fakt, že delikventi pocházejí často z výchovných ústavů.
Trestná činnost prostřednictvím sociálních sítí je další celorepublikový problém. Životní styl určitých věkových skupin, přílišná otevřenost, sdělování informací neznámým osobám a do otevřeného prostoru jasně ukazuje, že dětem a mladistvým zcela chybí mediální gramotnost a schopnost orientace a zodpovědného chování na sociálních sítích. Všechny zatím nastavené restrikce selhávají. Jak uvádí policejní materiály, děti si zakládají účty na sociálních sítích již od 9 let, dokonce za pomoci rodičů. Následně jsou snadnými oběťmi kyberšikany nebo sextingu. Jsou také lehce vydíratelné neznámými osobami. Klíčovými faktorem, jak již bylo řečeno, je rodina a nejbližší okolí dětí.
Jaká řešení máme k dispozici? Nemůžeme se konejšit prognózou, že vývoj trestné činnosti mládeže bude zhruba na stejné úrovni jako v předchozích letech. Dokonce nás nesmí nechat chladnými ani drobné poklesy v některých kategoriích trestných jednání. Musíme vidět nedostatky a slabá místa. Základním problémem je vždy rodina a blízké okolí. Nemusí to být jen sociálně slabá rodina. Mnohdy právě naopak děti rodičů, které jsou vychovávány pouze tučným kapesným bez dalšího zájmu ze strany rodičů, vstupují do „svého“ světa a postupně upadají v sociálních dovednostech. U problémových rodin je zásadním problémem nedostatek pracovníků Orgánů sociálně-právní ochrany dětí v krajích, dále nefungující koncepce řešení sociální problematiky. Všude to „nějak dělají“, chybí však systémový přístup. Zejména systémové řešení rizikového chování u zvlášť rizikové kriminogenní skupiny, kam patří děti na útěku z výchovných zařízení, děti ze sociálně slabších skupin a dále děti, které jsou uživateli drog a alkoholu. Nic z toho nejsou problémy, které by vznikly ve spojení koronavirem v letošním roce. Jde o dlouhodobé pokulhávání jak státních, tak nestátních organizací.
Co tedy dál? Aktuálně fungují platformy na úrovni vlády. Zde se účastní všechna dotčená ministerstva, a právě to je to místo, odkud chceme nastavit systém, kterým každý problém nepropadne, ale právě naopak, bude důsledně řešen. Potřebujeme nastavit jednotná pravidla a stejný přístup na všech úrovních a ve všech problematikách. Není to jednoduché, ale je to jediná správná cesta.

Marek Novák
 

Přidáno: 29. 10. 2020

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.